Oferta


Zarządzając przedsiębiorstwem zapewne przekonaliście się Państwo jak wielkie znaczenie ma posiadane doświadczenie, niezależnie od tego czym zajmuje się kierowany przez Was podmiot. W usługach księgowo-podatkowych, z uwagi na złożoność materii, doświadczenie ma znaczenie szczególne. Nasze budowane jest od 2000r. a wyróżniają je przede wszystkim:

 • nasi pracownicy, bo każdy z nich swoją ciężką pracą i zaangażowaniem zasłużył na zaufanie.
 • wymagania klientów, bo mają rozmaite, od języków obcych, przez pracę zdalną po zaawansowane informacje rachunkowości zarządczej. Spełniamy je jak umiemy najlepiej.
 • kontrole i audyty, bo przeszliśmy ich dziesiątki. Z powodzeniem
 • Urzędy skarbowe, bo w województwie wielkopolskim, ale i nie tylko, znamy ich wiele. A w wielu urzędach skarbowych znają nas.
 • wielkość przedsiębiorstw, bo nasze usługi umiemy dostosować do przedsiębiorstw jednoosobowych i takich które zatrudniają kilkudziesięciu pracowników.
 • branż w sferze produkcji, handlu i usług. Nasze usługi dopasowujemy do indywidualnych wymagań każdej z nich.
 • formy prawne przedsiębiorstw, bo z naszych usług korzystają spółki cywilne, jawne, komandytowe, z o.o. i spółki akcyjne. Wśród klientów są także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 • technologia, bo wybieramy tylko sprawdzone rozwiązania, a księgi prowadzimy przy użyciu powszechnie znanych i uznanych na rynku aplikacji.

Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę w zakresie usług:

 • doradztwa podatkowego,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W ramach doradztwa podatkowego Dominus Grupa Doradcza Sp. z o.o. realizuje następujące usługi:

 • sporządzania opinii w sprawach podatkowych, składek ZUS, opłat skarbowych i administracyjnych,
 • optymalizacji podatkowej (opinie i ekspertyzy ekonomiczno – finansowe), której przedmiotem jest zaprojektowanie optymalnego (w ocenie dokonanej przez pryzmat obciążeń fiskalnych) sposobu przeprowadzenia zamierzeń gospodarczych,
 • sporządzania wniosków, zażaleń, skarg, zarzutów, odwołań, podań w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Przygotowujemy m.in. wnioski o wydanie wiążących interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Dla uzyskania interpretacji o oczekiwanej treści, którą dodatkowo można się skutecznie posługiwać niezwykle istotne jest, aby argumentacja przedstawiana we wniosku o dokonanie wykładni przepisów była dostateczna oraz sformułowana w sposób spójny, logiczny i przejrzysty, a stan faktyczny opisany był wyczerpująco.
 • udzielania pomocy, w tym udział w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, poprzez aktywne uczestnictwo oraz bieżące udzielanie wsparcia merytorycznego,
 • przeprowadzania audytów podatkowych, których celem jest identyfikacja obszarów ryzyka w praktyce podatkowej badanego podmiotu w sferach objętych badaniem, zdiagnozowanie i minimalizowanie skutków finansowych błędnych działań, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających uniknięcie w przyszłości uchybień w rozliczeniach podatkowych, zracjonalizowanie obciążeń podatkowych, a przede wszystkim doprowadzenie do należytego zarządzania ryzykiem podatkowym i zapewnienie prawidłowego planowania podatkowego. Audyt wykonywany jest w oparciu o metodologię zbliżoną do tej, jaką stosują organy podczas kontroli podatkowej i skarbowej. Efektem audytu jest raport wymieniający stwierdzone nieprawidłowości i możliwe do osiągnięcia oszczędności, zawierający rekomendacje co do dalszego sposobu postępowania.
 • stałych nadzorów – usługa ta ma na celu stałą, bieżącą kontrolę rozliczeń podatkowych Klienta; polega na comiesięcznej weryfikacji deklaracji, informacji i zeznań podatkowych oraz przede wszystkim dokumentów źródłowych, jeszcze przed ich złożeniem przez Klienta w urzędzie skarbowym. Stały nadzór podatkowy obejmuje również bieżące doradztwo w oparciu o zadawane przez Klienta pytania. Usługa ta zapewnia Klientowi najwyższy stopień bezpieczeństwa podatkowego i jest najpełniejszą formą doradztwa. W przypadku podejmowania współpracy z nowym Klientem usługa ta z reguły poprzedzana jest kilkudniowym przeglądem podatkowym mającym na celu zidentyfikowanie najważniejszych problemów podatkowych występujących w przedsiębiorstwie,
 • edukacji w sprawach podatków, prawa podatkowego oraz rachunkowości.

W ramach obsługi Spółki w zakresie prowadzenia rachunkowości Dominus Grupa Doradcza Sp. z o.o. realizuje m.in. następujące usługi:

Oferta ma charakter wstępny; w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zachęcamy do nawiązania kontaktu z Robertem Mrówka pod numerem telefonu 0601-453-451 oraz adresem e-mail: r.mrowka@dominusgd.pl.

Podstawowe informacje na temat Spółki Dominus Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Dominus Grupa Doradcza Sp. z o.o. to firma powstała w 2014 roku. Jednakże obecna forma i przedmiot działalności Spółki ukształtowane zostały na początku 2007r. Dotychczas działalność gospodarcza prawnego poprzednika Spółki prowadzona była w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jednego z jej wspólników. Nasza siedziba znajduje się w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 62, posiadamy również punkty kontaktowe w Poznaniu przy ul. św. Marcin 73/7b, w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa 8a/1, w Katowicach przy ul. Krasińskiego 29/9 oraz w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10. Obszar, na którym skupieni są obsługiwani przez nas klienci obejmuje jednakże całą Polskę. Tak szeroki obszar prowadzenia działalności możliwy jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych i powszechnie stosowanych form komunikacji oraz wymiany danych


Obecnie w ramach stałych umów bezpośrednio, jak i pośrednio obsługujemy ponad sto podmiotów działających w najprzeróżniejszych formach organizacyjno-prawnych. Są to m.in. firmy z branży: budowlanej, transportowej, produkcyjnej, gastronomicznej, poligraficznej oraz hurtownie. Obsługujemy także osoby fizyczne uzyskujące przychody np. z wynajmu lokali.


Załatwianie spraw w urzędach w imieniu klientów, ma dla naszych zleceniodawców formę możliwie najmniej absorbującą Ich czas i zaangażowanie. Wynika to z faktu, iż działając w oparciu o pełnomocnictwo udzielone nam na podstawie art. 136 Ordynacji podatkowej wszelkie kwestie nie wymagające osobistego stawiennictwa klienta wyjaśniamy bez Jego udziału, niezwłocznie informując o zapadłych rozstrzygnięciach.


Usługi nasze świadczymy w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie dotychczasowej pracy oraz uzyskane kwalifikacje zawodowe. Spółka prowadzona jest przez Roberta Mrówkę – doradcę podatkowego, certyfikowanego księgowego oraz biegłego sądowego w dziedzinie podatków i rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Doświadczenie, jakie obecnie wykorzystuje w codziennej pracy zdobywał pracując wcześniej przez wiele lat na stanowisku zastępcy głównego księgowego w jednej ze spółek należących do holdingu ENEA S.A., a następnie w Departamencie Doradztwa Podatkowego BDO POLSKA Sp. z o.o. (aktualnie: BDO Numerica Sp. z o.o.)


Jako że prawo podatkowe jest gałęzią, którą cechują najczęstsze zmiany i wysoki stopień skomplikowania poruszanej materii, utrudniające prawidłową wykładnię przepisów, i w istotny sposób zwiększające ryzyko prowadzonej działalności – posiadamy obligatoryjne ubezpieczenie OC o sumie gwarancyjnej 200 tys. zł. na każde zdarzenie. Jest to maksymalna kwota ubezpieczenia przewidziana treścią umowy generalnej zawartej pomiędzy Gerling Polska oraz Wartą a Krajową Izbą Doradców Podatkowych


Nasz zespół cechuje obowiązkowość, szerokie kompetencje, kreatywność i zaangażowanie. Nie unikamy spraw nietypowych czy o ponadprzeciętnym stopniu złożoności traktując je jako wyzwanie. Duży naciskmkładziemy na samodoskonalenie poprzez uczestnictwo naszych pracowników w szkoleniach. Współpracujemy ze specjalistami z wielu innych dziedzin uzyskując tak istotny w dobie konkurencji wolnorynkowej efekt synergii. Specjaliści ci świadczą na naszą rzecz m.in. usługi w zakresie

 • doradztwa w przedmiocie organizacji działalności gospodarczej i zarządzania,
 • szeroko rozumianego doradztwa IT,
 • usług prawnych realizowanych przez radców prawnych,
 • doradztwa bhp,
 • kompleksowych usług internetowych i multimedialnych obejmujących w szczególności budowę stron internetowych oraz zarządzanie ich treścią,
 • usług marketingu i reklamy.

Nasza Spółka opiera swoją strategię na budowaniu partnerskich relacji z klientami, pamiętając przy tym o tak istotnej w tej sferze dyskrecji oraz konieczności zachowania najwyższej staranności w procesie świadczenia usług.